♥♥♥پشی دهکده سکوت♥♥♥
(♥)(♥)مسافری از تبار پشی(♥)(♥)
برای مشاهده عکس روی دکمه شروع کلید نماید

نتایج کانکور 1396-1397

مکتب مختلط جاکه و علیاد 1 K07002287 کامله محمدباقر - محمداسحق مخنلط جاکه وعلياد 1396 214.36 دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات غزني Female 2 K07002285 خالقداد رحمت الله - ناصر مخنلط جاکه وعلياد 1396 208.637 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان غزني Male 3 K07002292 عبدالخالق محمدرحیم - خدایرحیم مخنلط جاکه وعلياد 1396 191.855 دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابل غزني Male 4 K07002294 محمد جلیل چمن شاه - عبدالحسین مخنلط جاکه وعلياد 1396 191.782 دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابل غزني Male 5 K07003546 احسان الله علی مدد - کاظم علی مخنلط جاکه وعلياد 1395 188.129 دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات غزني Male 6 K07002293 ظریفه حسین علی - نوروزعلی مخنلط جاکه وعلياد 1396 175.584 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 7 K07002289 محمدرضا طاهر شاه - محمداسحاق مخنلط جاکه وعلياد 1396 160.449 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Male مکتب مرکز جاکه 8 K07002397 رازمحمد غلام حسن - غلام علی مرکزجاکه 1396 276.353 دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابل غزني Male 9 K07002401 رحمت الله احمدعلی - موسی جان مرکزجاکه 1396 247.44 دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابل غزني Male 10 K07002393 محمدضیا ابراهیم - چمن مرکزجاکه 1396 239.988 دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابل غزني Male 11 K07002390 شرین محمدعلی - غلام شاه مرکزجاکه 1396 217.887 دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی غزني Female 12 K07002392 محمدنسیم ابراهیم - برات علی مرکزجاکه 1396 216.07 دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابل غزني Male 13 K07002396 محمدزمان رمضان - عوض مرکزجاکه 1396 196.984 دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی غزني Male 14 K07002391 معصومه نوروز - غلام شاه مرکزجاکه 1396 195.341 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 15 K07002402 نیگ بخت اسحق علی - محمدعیسی مرکزجاکه 1396 183.13 انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنی غزني Female 16 K07002395 عنایت الله محمدرحیم - چمن مرکزجاکه 1396 182.517 دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروان غزني Male 17 K07002400 زرینه عیدمحمد - قربان مرکزجاکه 1396 172.597 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 18 K07003517 شفیقه خدانظر - حسین علی مرکزجاکه 1393 165.56 انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنی غزني Female 19 K07003518 زمرد احمدعلی - علی احمد مرکزجاکه 1394 162.358 انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنی غزني Female 20 K07002398 محمدطاهر عبدالقیوم - اسحق مرکزجاکه 1396 153.461 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Male 21 K07002403 گل چهره علی داد - غلام محمد مرکزجاکه 1396 151.731 انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنی غزني Female مکتب شهدا پای جلگه پشی 22 K07002189 عصمت الله خانعلی - جمعه علی شهدأ پای جلگه پشی 1396 282.22 دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ غزني Male 23 K07002192 علی داد محمدعیسی - بابه جان شهدأ پای جلگه پشی 1396 220.704 دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی غزني Male 24 K07002190 داود حسین علی - زوارشاه شهدأ پای جلگه پشی 1396 207.013 دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی غزني Male 25 K07002191 دلاور بابا علی - محمدعیسی شهدأ پای جلگه پشی 1396 202.241 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ غزني Male 26 K07002195 علی محمد نادرعلی - احمدعلی شهدأ پای جلگه پشی 1396 177.637 دیپارتمنت فلسفه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان غزني Male مکتب نسوان پای جگله 27 K07002326 عیدماه محمدشاه - میرافغان نسوان پای جگله 1396 193.595 دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی غزني Female مکتب ناوه پشی 28 K07003477 محمدیاسین محمدعیسی افتاب وش قدم ناوه پشي 1395 268.299 دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیک غزني Male 29 K07002629 عادله عبدالعزیز رضوانی زوارشاه ناوه پشي 1396 254.404 دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابل غزني Female 30 K07002627 عارف حسین حسین جان حسینی غلام حسین ناوه پشي 1396 233.617 دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل غزني Male 31 K07002628 مصطفی محمدعلی سازگار نادرعلی ناوه پشي 1396 224.917 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنی غزني Male 32 K07003478 محمدبشیر جمعه علی محمدی محمداسلم ناوه پشي 1395 219.237 دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هرات غزني Male 33 K07002624 طالب شاه سخیداد قمبری قمبر ناوه پشي 1396 215.887 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخ غزني Male 34 K07002623 محمدحنیف محمدمحسن همدم حسین ناوه پشي 1396 213.04 دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار غزني Male 35 K07002621 حفیظ الله محمدنبی نبوی حسین ناوه پشي 1396 209.05 دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار غزني Male 36 K07002622 رحمت الله علی مدد شهریار محمدحیدر ناوه پشي 1396 196.703 دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ غزني Male 37 K07002631 نجیب الله عیدمحمد سیرت محمدعوض ناوه پشي 1396 188.127 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Male 38 K07002625 لایق شاه محمدعلی جویا جمعه خان ناوه پشي 1396 186.331 دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هرات غزني Male 39 K07002630 شکیبا خادم حسین احسانی رمضان ناوه پشي 1396 179.437 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 40 K07002632 عارفه محمدصادق رحیمی زوارشاه ناوه پشي 1396 162.057 انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی میوند ولایت کندهار غزني Female مکتب چهل باعتوی پشی 41 K07004346 فاروق حسین محمدظاهر احسانی احمدعلی چهل باغتو پشي 1396 334.11 دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابل غزني Male 42 K07004345 خیرالله محمدظاهر قاسمی محمدقاسم چهل باغتو پشي 1396 317.051 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل غزني Male 43 K07004349 محمدذاکر علی بابا حسینی حسین علی چهل باغتو پشي 1396 285.589 دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای ذکور انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابرات غزني Male 44 K07004347 احمدجاوید علی مدد احمدی حسن علی چهل باغتو پشي 1396 285.069 دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای ذکور انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابرات غزني Male 45 K07004354 سجادحسین محمدرفیق حسنی حسن چهل باغتو پشي 1396 268.181 دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل غزني Male 46 K07004348 محمدجاوید اسحق علی اکبری محمدجمعه چهل باغتو پشي 1396 259.119 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غزني Male 47 K07004362 کاظم علی قوت علی حسینی غلام حسین چهل باغتو پشي 1396 233.287 دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک غزني Male 48 K07004108 صدیقه عبدالجمیل نجفی رمضانعلی چهل باغتو پشي 1396 230.169 دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابل غزني Female 49 K07004103 ذکیه نیازعلی .. حسین علی چهل باغتو پشي 1396 226.664 دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابرات غزني Female 50 K07004093 عزیزه عبدالعلی .. صفدرعلی چهل باغتو پشي 1396 223.775 دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابرات غزني Female 51 K07004350 محمدجواد عبدالروف صادقی محمدصادق چهل باغتو پشي 1396 221.301 دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی غزني Male 52 K07004360 شوکت علی علی خان قربانی قربان چهل باغتو پشي 1396 221.295 دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی غزني Male 53 K07004357 مصطفی محمدابراهیم ابراهیمی عوض علی چهل باغتو پشي 1396 218.056 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنی غزني Male 54 K07004099 عادله محمدانور .. حیدرعلی چهل باغتو پشي 1396 200.354 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 55 K07004112 یاسمین محمدزمان .. سلطانعلی چهل باغتو پشي 1396 198.166 دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی غزني Female 56 K07004105 شکیلا عبدالحکیم .. غلام رضا چهل باغتو پشي 1396 195.326 دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی غزني Female 57 K07004100 ذلیخا رمضان ... غلام علی چهل باغتو پشي 1396 192.999 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 58 K07004089 شاه گل محمدابراهیم .. علی نجات چهل باغتو پشي 1396 191.902 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 59 K07004109 ملکه محمداکرم .. قاسم علی چهل باغتو پشي 1396 185.01 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 60 K07004107 شمایل علی شاه طاهری محمدطاهر چهل باغتو پشي 1396 184.748 به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین است غزني Female 61 K07004106 حکیمه علی خان رحمی خدانظر چهل باغتو پشي 1396 176.051 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 62 K07004092 انیسگل غلام رسول .. محمدشفا چهل باغتو پشي 1396 175.926 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 63 K07004101 رضوانه محمدهادی .. غلام نبی چهل باغتو پشي 1396 175.775 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 64 K07004102 عزیزه یعقوب .. علی بخش چهل باغتو پشي 1396 170.64 انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنی غزني Female 65 K07004090 شفیقه عیدمحمد .. علی یاور چهل باغتو پشي 1396 165.83 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 66 K07004098 آصفه محمدعلی .. عبدالعزیز چهل باغتو پشي 1396 165.728 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 67 K07004111 شکیبا خادم حسین .. میرزا چهل باغتو پشي 1396 165.363 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 68 K07004095 رویا عبدالکریم .. عوض چهل باغتو پشي 1396 162.339 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 69 K07004094 شکوفه حیدرشاه .. سلمانعلی چهل باغتو پشي 1396 157.237 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 70 K07004091 ملکه قادر .. خداداد چهل باغتو پشي 1396 155.506 انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنی غزني Female 71 K07004110 ذاکره ابراهیم .. عوض چهل باغتو پشي 1396 155.362 دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمند غزني Female 72 K07004096 فرزانه محمدداود .. صادق چهل باغتو پشي 1396 151.545 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 73 K07004097 شریفه محمدهاشم .. محمدامین چهل باغتو پشي 1396 137.202 ناکام غزني Female 74 K07004793 محمدعلی رمضان قمبری قمبر چهل باغتوی پشــي 1394 307.996 دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای ذکور انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابرات غزني Male 75 K07004892 شکریه عبدالخالق ... سلمانعلی چهل باغتوی پشــي 1395 245.559 دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل غزني Female 76 K07004890 سکینه رضا بخش .. محسن چهل باغتوی پشــي 1395 219.678 دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابل غزني Female 77 K07004817 عاطفه سخی داد ... عبدالحسین چهل باغتوی پشــي 1394 200.341 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابل غزني Female 78 K07004894 فوزیه عسی خان .. غلام رسول چهل باغتوی پشــي 1395 200.28 دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی غزني Female 79 K07004895 خاتمه احمدعلی بوستانی بوستانعلی چهل باغتوی پشــي 1395 181.121 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 80 K07004891 نجیبه عبدالخالق .. سلمانعلی چهل باغتوی پشــي 1395 167.137 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابل غزني Female 81 K07004893 تمنا غلام نبی .. غلام علی چهل باغتوی پشــي 1395 163.807 انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنی غزني Female 82 K07004896 طاهره عبدالکریم کریمی رمضان چهل باغتوی پشــي 1395 158.281 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 83 K07004897 فرشته دلاورخان .. عوض علی چهل باغتوی پشــي 1395 146.599 ناکام غزني Female مکتب قابجوی پشی 84 K07003734 رحمت الله میرزاحسین - غلام رضا قابجوي پشي 1395 321.923 دیپارتمنت عمومی طب معالجوی بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابل غزني Male 85 K07002127 حمیدالله محمدظاهر - جمعه خان قابجوي پشي 1396 292.385 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابل غزني Male 86 K07002131 محمدعلی لطیف - علیاور قابجوي پشي 1396 258.115 دیپارتمنت تکنا لوژی معلوماتی و آموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی غزني Male 87 K07002126 رحمت الله غلام رضا - علی جمعه قابجوي پشي 1396 254.469 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ غزني Male 88 K07003739 غلام رضا نادرعلی - موسی جان قابجوي پشي 1395 247.175 دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابل غزني Male 89 K07003732 عبدالخالق محمدجمعه - اسحق قابجوي پشي 1395 243.808 دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی غزني Male 90 K07002128 علی رضاه محمدموسی - جمعه خان قابجوي پشي 1396 231.899 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک غزني Male 91 K07002132 محمدمهدی محمدرحم - سلطان قابجوي پشي 1396 221.414 دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخ غزني Male 92 K07002130 ختیمه محمدعلم - کاظم قابجوي پشي 1396 212.947 انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابل غزني Female 93 K07003737 محمدضیا فقیرشاه - رضابخش قابجوي پشي 1395 209.044 دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل غزني Male 94 K07002133 مصطفی جانعلی - علی رحم قابجوي پشي 1396 202.327 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Male 95 K07003730 حسین علی محمدموسی - غلام شاه قابجوي پشي 1395 184.879 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Male 96 K07003738 فائیزه جانعلی - اسحق قابجوي پشي 1395 184.631 دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات غزني Female 97 K07003736 راضیه سلمانعلی - علی مراد قابجوي پشي 1395 179.663 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Female 98 K07003727 نعمت الله خادم حسین - سیدمصطفی قابجوي پشي 1395 179.621 دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار غزني Male 99 K07002129 طاهره خانعلی - غلام رسول قابجوي پشي 1396 168.69 انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنی غزني Female 100 K07002134 مرتضی حبیب الله - جمعه خان قابجوي پشي 1396 167.043 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Male 101 K07003729 محمدزمان محمدامان - سلمان قابجوي پشي 1395 151.32 واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتی غزني Male 102 K07003735 صدیقه محمدظاهر - محمدنبی قابجوي پشي 1395 132.563 ناکام غزني Female

پنج شنبه 25 مرداد 1397برچسب:,

|

پیام تبریک نیمه شعبان

 

سؤالي ساده دارم از حضورت

من آيا زنده‌ام وقت ظهورت؟

اگر تو آمدي، من رفته بودم

اسير سال و ماه و هفته بودم

دعايم كن دوباره جان بگيرم

بيايم در حضور تو بميرم


جمعه 14 ارديبهشت 1397برچسب:پیام تبریک نمیه شعبان,

|

مردم پشی در سوگ تو

انالله واناالیه راجعون

در غم نبودن ات مردم دیارم (سرزمین پشی ) سوگوار است

 

کاش آن شب را نمی آمد سحر

کاش گم در راه پیک بد خبر

ای عجب کان شب سحر اما به ما

تیره روزی آمد و شام دگر


جمعه 10 آذر 1396برچسب:میر "پشی",

|

جریان تقدیر از نخبه گان کانکور 1395-1396

جریان تقدیر از بهترین های کانکور 1395-1396 از طرف انجمن دنشجویان مالستان


جمعه 10 آذر 1396برچسب:انجمن دانشجویان مالستان,

|

مقاومت مردم پشی در مقابل لشکری عبدالرحمن :

طوریکه از موسفیدان و گذشته گان قصه ها و خاطرات های سینه به سینه و دهن بدهن بمارسیده اند چنین حکایت دارند .

در زمان عبدالرحمن مردم پشی نیز از  ظلم ، تجاوز و قتل و قتال لشکریان عبدالرحمن بی نصیب نماندند و مورد ظلم  و حملات لشکریان عبدالرحمن قرار گرفتن به گفته بزرگان  از دو استقامت لشکر به مناطق پشی هجوم اوردند از( کوتل قبرغه و  کوتل خاک خوجه ) از کوتل قبرغه به طرف شب بخیر و جاکه امدند و از طرف کوتل خاک خوجه به بالا سرعلیاد . که هنوز هم نشان از لشکر عبدالرحمن در منطقه خاک خوجه بروی تپه ای باقی است  و ان تپه را بنام تپه  " شار " و گاهی به بنام تپه  " شار اردو" که لشکر و اردوی عبدالرحمن در ان جا اردو زده بودند معروف است  بروی تپه به شکل دایره  سنگهای گذاشته شده اند و حاکی از انست  که لشکریان عبدالرحمن در داخل ان دایره شب هارا  سپری می کردند در حدود چندین جریب مساحت دارد از این اثار معلوم است که تعداد نفرات لشکر خیلی زیاد بوده  مردمان بالا سرعلیاد در دهنه وردی قریه که فعلا بنام " بند سنگ خی خوجک "  معروف است و همچنان در گردنه کوتل بنی برده  با سیا کمان های دست داشته شان سنگر گرفته بودند  و  بگفته بزرگان تا چند سال  قبل اثار و نشانه های از سنگرهای انها در گردنه کوتل بنی برده  موجود بوده  ولی فعلا به نسبت سپری شدن زمان زیاد از بین رفته  است چیزی به چشم نمی خورد  لشکر عبدالرحمن که نمی تداند از این سنگرها  عبور نماید روی یک حیله ونیرنگ با مردم تعهد می بندند که ما به شما کاری نداریم صرف ازین منطقه اجازه عبور بما بدهید که ما به منطقه شترسنگ جاکه با بقیه لشکریان یکجا شویم و بطرف ارزگان برویم روی این تعهد مردم سنگر ها را خالی نموده به قلعه که روبروی کوشه بوده بر می گردد " اثار ازین قلعه  تا چند سال قبل باقی بود که میرزا محمد درانجا ساکن بود وفعلا نشان از ان قلعه  نمانده و به  زمین های زراعتی تبدیل شده " لشکر عبدالرحمن با استفاده از این نیرنگ وارد منطقه شده و بالای قلعه ، کوشه و ده که فعلا بنام کته ده معروف است حمله می کند  ( از ان ده  اثار کمی  باقی است اکثر ان به زمین زراعتی تبدیل شده است گفته شده است که محلات بلند پهره داری  در این سه جا موجود بوده که از بوجود امدن خطرات پهره داران  همدیگر را باصدا زدن خبر میکردند)  و قتی لشکر به نزدیکی قلعه  کوشه می رسد مردمان  می ببینند که انها به تعهد شان پابند نیست هرچه که بر سری راهی شان می شوند می کشند  دو باره به مقاومت می پردازند اما کشست میخوردند  در این قلعه هفت نفرجنگجو بودند که در این مقاومت پنج نفر ان کشته میشوند دو نفر ان در حالیکه زخمی بودند به طرف کوه  " گیرو  میانه علیاد " فرار میکند یکی انها در حالیکه زخمی و روده هایش از شکمش بیرون شده بوده  فرار نموده و باسیاکمان دشمن را که به تعقیب شان بودند می زدند اما ان دونفر نیز در همان کوه  کشته میشوند که بقولی جسد ان هفت نفر در میان زمین های زارعتی در نزدیکی قبرستان که روبروی قریه کوشه  هست دفن هستند باالخره افراد عبدالرحمن بعد از قتل و چپاول مردم در قریه جاکه با دیگر سپاهیان میپوندن و به طرف شیرداغ و ارزگان میروند .

ازاین قببل خاطرات و قصه ها خیلی زیاد است که این هم یکی از انها بود .


جمعه 10 آذر 1396برچسب:,

|

تشیع جنازه شهدا میرزااولنگ

مراسم تشییع جنازه برخی از شهدای فاجعه میرزاولنگ صبح امروز (چهارشنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۶) راه اندازی شد.

منبع سایت خبرگذاری پیام افتاب


چهار شنبه 25 مرداد 1396برچسب:,

|

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 8 صفحه بعدخالق غزنوی ✿◉●●•◦بیوگرافی ◦•●●◉✿
اسم : خالق
تخلص : غزنوی
تخلص قبلی : مهران
اهلیت : پشی دهکده سکوت
جنسیت : مرد
وظیفه : نظامی پوش
هدف زنده گی : نامعلوم
فریاد :
سکوت
ارزو :مرگ
کوله بار :غم
حس : غریبی و تنهائی
عیب : گوشه گیر
دوست همیشگی : تفنگچه دستیبیوگرافی مختصر
متولد سال 1368 در قریه علیاد ولسوالی مالستان ولایت غزنی مباشم اولین الف با تعلیم وتربیه را در مساجد قریه و فراتر ان در مدارس دینی فراگرفتم و بلاخره پایم به سوی لیسه عالی مرادینه گشــوده شد و در سال 1387 دوره ای تعلیمـی را با موفقیت سپری و راهی دانشــــــگاه شدم در پایان همین سال به پوهنتــــــون دفاع ملی کشور شامل و بعد از چــــهار سال تحصــــیل از دیپار تمینت کامپیوتر فارغ و در صفوف رزمی پوشان کشــــور پیوستم در جریان سال های تعلیمی درست در سال 1384 همرای خانم سلطانی ازدواج و هم اکنون دارای چـــهار فرزند (دوپسر و دو ختر ) ثمره ازدواج مان میباشد و همین قسم در جریان اولین سالهای که قدم بسوی مکتب لیسه گذاشته بودم مزه تلخی مهاجرت را نیز چشیدم سرانجام مــوفق شــدم دوباره تعلیم و تحصیل ام را ادامه دهم

زنده گی نامه مکمل در پنجره زیر موجود
nazanin_delha@yahoo.com
نازترین عکسهای ایرانی

خالق

مرداد 1401
آبان 1397
ارديبهشت 1397
آذر 1396
مرداد 1396
تير 1396
ارديبهشت 1396
اسفند 1395
دی 1395
مهر 1395
مرداد 1395
تير 1395
خرداد 1395
دی 1394
آذر 1394
مرداد 1394
تير 1394
اسفند 1393
تير 1392

شهادت مبارگ
نتایج کانکور 1396-1397
پیام تبریک نیمه شعبان
مردم پشی در سوگ تو
جریان تقدیر از نخبه گان کانکور 1395-1396
مقاومت مردم پشی در مقابل لشکری عبدالرحمن :
تشیع جنازه شهدا میرزااولنگ
تصاویر نوسینده
نسل کشی در سایه اشرف غنی
اولین سالیاد فاجعه دوم اسد
اشتراگ کننده کانکور 1395-1396
معرفی محصلین برتر کانکور سال 1396 از میان مردم قهرمان پشی
خوشا انان که جانان می شناسند
احزاب و جنگ های داخلی در پشی
حزب وحدت اسلامی افغانستان
۹ حزب مشهور افغانستان؛ جریان‌هایی که بیش‌تر در زمان جهاد علیه شوروی شکل گرفته اند
نتایج امتحانات کانکور سال 1395-1396
برگهـــای از جلد دوم کتاب: (جنگـــهــای کابل سال ۱۳۷۱-۱۳۷۵ خورشیدی ) جنگ افشار
فاجعه افشار
بهار 1396 new year
یاد یار مهربان
چله چیست ؟؟؟
شهادت
افسانه
ماهی پیروزی خون بر شمشیر
ضرب المثل های هزاره گی
لحجه هزاره گی
قبائل هزاره ها
ابی میرزا
28 اسد روز ازادی واستقلا ملی چگونه رقم خورد ؟؟؟؟
گنبد بیگم
شهید قلب تاریخ
عید سعید فطر
معرفی چهره های سیاسی نظامی مردم پشی
بازی های بیاد ماندنی
گرگ های کشمیر
خاطرات از اسیران شیرداغ و ارزگان
برخورد امیرعبدالرحمن بامردم پشی
غزل ناب هزاره گی
' نتایج کانکور مکاتب پشی سال 1394-1395
علیاد در سوگ جوان ناکام
شکر یه (تبسم )
پشی در سوگ عزیزان خویش اشک غم می بارد
نتائیج امتحانات کانکور سال 1303-1394 مکاتب پشی
معرفی پشی (دهکده سکوت)


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دختری از دیار پشی و آدرس pashizeba.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

عشق بی سمر
پاور لینک
دلنوشته های من (خالق غزنوی)
غزنوی
رهگذر تنها
جاغوری یک
دایبرکه پشی مالستان
پایگاه اطلاع رسانی پشی
پشی قابجوی
شیرداغ
سرزمین شیرداغ
مسافر شب
تاریخ هزاره ها
وب سایت مردم مالستان
اموزش کمپیوتر مجازی
هزاره ها قتل عام و مهاجرت
افشار برگ از تاریخ ماست
قتل عام در افشار
ردپای عشق در جاده های پائیز
عاشقانه های من


Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●تصاویر زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
خاطرات
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
خاطرات یک رهگذر
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
راز پنهان عشق
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
شاپرک مجاهر
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
شادخت هزاره
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
دختر هزاره
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
پسران ودختران هزارگی
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
هزاره پیوند
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
دانستنی ها
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
کد اهنگ برای وبلاگ
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
وب سایت مردم مالستان
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
خبرگذاری بخدی
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
کلبه دلتنگی هایم
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
دل تنگی هایم
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
یک قطره باران تنها
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
عاشقانه هی فرانسوی
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
مالستان
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
علیاد خاطرات پایدار
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
باران غم در ساحل نگاهم
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
نقاب غبار الود خاطره ها
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙
سکوت ساحل
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●لینک زیبا●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˙

RSS 2.0

فال حافظ

قالب های نازترین

جوک و اس ام اس

جدید ترین سایت عکس

زیباترین سایت ایرانی

نازترین عکسهای ایرانی

بهترین سرویس وبلاگ دهی


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 81
بازدید ماه : 317
بازدید کل : 32597
تعداد مطالب : 45
تعداد نظرات : 36
تعداد آنلاین : 1

.: Weblog Themes By www.NazTarin.Com :.


--->